Geen producten (0)

 

Voorwaarden

 

Artikel 1. Toepasselijkheid 
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Tiger-Lilly zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. 
1.2 Door een bestelling bij Tiger-Lilly te plaatsen gaat u akkoord met deze Voorwaarden. 
1.3 Van deze Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten 
2.1 Alle aanbiedingen van Tiger-Lilly zijn vrijblijvend. Tiger-Lilly heeft het recht om prijzen te wijzigen. 
2.2 Een overeenkomst komt pas tot stand als Tiger-Lilly uw bestelling heeft geaccepteerd. Tiger-Lilly heeft het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te 
verbinden. Als uw bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt u daar binnen tien werkdagen bericht van. 

Artikel 3. Prijzen en betalingen 
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro, inclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten. 
3.2 De verzendkosten zijn afhankelijk van het gewicht van het artikel en de bestemming. 
3.3 Betaling kan uitsluitend voorafgaand aan de levering. 

Artikel 4. Levering 
4.1 De op de website vermelde levertijden zijn indicatief. U ontvangt uw bestelling met bekwame spoed en uiterlijk binnen 30 werkdagen, tenzij door Tiger-Lilly anders wordt aangegeven. In dat 
laatste geval ontvangt u hier tijdig bericht van. Tot het moment van levering heeft u dan het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht 
op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. 
4.2 Levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. 

Artikel 5. Intellectuele en industriële eigendomsrechten 
5.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die op de door Tiger-Lilly geleverde artikelen rusten, moet u geheel en onvoorwaardelijk respecteren. 

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid 
6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Tiger-Lilly daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven. 
6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Tiger-Lilly de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. 
6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 14 dagen na aflevering aan Tiger-Lilly te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. 

Artikel 7. Garantie 
7.1 Indien Tiger-Lilly producten aan de afnemer levert, is Tiger-Lilly nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop Tiger-Lilly ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Reclamaties welke door Tiger-Lilly na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Tiger-Lilly in behandeling te worden genomen. 

Artikel 8. Bestellingen/communicatie 
8.1 Tiger-Lilly is niet aansprakelijk voor misverstaan, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van gebruik van internet of andere 
communicatiemiddelen tussen u en Tiger-Lilly, dan wel tussen Tiger-Lilly en derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Tiger-Lilly. 

Artikel 9. Diversen 
9.1 Indien u aan Tiger-Lilly schriftelijk opgave doet van een adres, is Tiger-Lilly gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Tiger-Lilly schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. 
9.2 Wanneer door Tiger-Lilly gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Tiger-Lilly deze Voorwaarden soepel toepast. 
9.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Tiger-Lilly in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Tiger-Lilly vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 
9.4 Tiger-Lilly is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. 

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
10.1 Op deze voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
10.2 Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. 


Tiger-Lilly is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 57081921 
BTW nr: 188146714B01 
Vestigingsadres: Nienoord 11, 8226 RG Lelystad 
E-mail: info@tiger-lilly.nl 

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.